Zmiany w Działaniu 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (JST bez wkładu własnego)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, że od nowego roku we wnioskach o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będą stosowane nowe, preferencyjne zasady finansowania projektów. Od najbliższego konkursu, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2013 r. JST zwolnione będą z obowiązku ponoszenia 15% udziału wkładu własnego w projekcie, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Nowe zasady wprowadzamy po to, aby ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego wdrażanie projektów, których celem jest ograniczanie wykluczenia cyfrowego. Będą one stosowane zarówno do już realizowanych projektów jak i wniosków, które zostaną złożone w naborach konkursowych od stycznia 2013 rokuoku.