Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne


15 maja br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Konieczność wydania rozporządzenia była związana ze zmianą ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) dokonaną ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek lokalizowania kanałów technologicznych w pasie dróg publicznych. Opublikowane rozporządzenie kompleksowo reguluje zasady projektowania i budowy kanałów technologicznych czym ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty obecnie funkcjonujące na rynku, w szczególności przedsiębiorców.